Ga naar hoofdinhoud
Lettergrootte: A- A+
(0226) 31 44 30

Wet Zorg en Dwang, wat betekent de wet in de praktijk?

Sinds 1 januari 2020 is de Wet Zorg en Dwang van kracht. Deze wet vervangt de wet BOPZ. In deze folder willen we u informeren wat deze overgang in de praktijk betekent.

Nee, tenzij

Alle mensen, ook mensen met dementie, hebben het recht om in vrijheid te leven en eigen keuzes te maken. Afspraken over professionele zorg en ondersteuning leggen wij vast in het zorgleefplan zodat duidelijk is hoe de zorgverlening er uit ziet.

Zo nu en dan komt het voor dat er zorg verleend wordt in het belang van de bewoner waar deze zich tegen verzet en/of waar deze en zijn wettelijk vertegenwoordiger niet mee instemmen. We spreken dan van ‘onvrijwillige zorg’.

Onvrijwillige zorg en ernstig nadeel

Wanneer sprake is van ‘onvrijwillige zorg’ dan wordt het stappenplan Wet Zorg en Dwang (WZD) doorlopen. Het doel hiervan is te zoeken naar alternatieven om ‘onvrijwillige zorg’ te voorkomen. Uitgangspunt van de WZD is dat de bewoner zo lang als mogelijk eigen regie heeft, dat zorg op vrijwillige basis wordt verleend en dat ‘onvrijwillige zorg’ alleen wordt ingezet als het echt niet anders kan, er ernstig nadeel is. Van ernstig nadeel wordt gesproken als er geen alternatief is om dat ernstig nadeel te voorkomen. Hieronder wordt verstaan:

 • Levensgevaar voor de bewoner of iemand anders;
 • Ernstig lichamelijk letsel voor de bewoner of iemand anders;
 • Ernstige psychische, materiële, immateriële of financiële schade voor de bewoner of iemand anders;
 • Bedreiging van de veiligheid van de bewoner al dan niet doordat hij onder invloed van een ander raakt;
 • De situatie dat de bewoner met hinderlijk gedrag agressie van anderen oproept;
 • De situatie dat de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar is.

Wilsbekwaamheid – wilsonbekwaamheid

Er is sprake van wilsbekwaamheid wanneer de bewoner in staat is om op basis van voldoende relevante informatie, afgestemd op zijn begripsvermogen, een beslissing te nemen over een bepaald onderwerp. Een wilsbekwame bewoner overziet de aard en de gevolgen van de beslissing.

Wanneer een bewoner op onderdelen wilsonbekwaam is verklaard, is dit door de arts in het zorgleefdossier vastgelegd.

Wettelijk vertegenwoordiger

Wanneer iemand ’niet in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake’, oftewel wilsonbekwaam is, geldt als uitgangspunt dat een vertegenwoordiger de rechten van de bewoner namens of naast de bewoner uitvoert. De vertegenwoordiger neemt dan de beslissingen over zorg en behandeling namens de bewoner. In de Brochure WZD voor vertegenwoordiger leest u hier meer over.

Stappenplan WZD

Als het niet lukt om een vrijwillig alternatief voor de zorg te vinden, dan moet een stappenplan doorlopen worden. Het stappenplan ondersteunt bij het analyseren van de situatie, bij het onderzoek of er alternatieven zijn en bij de inzet van onvrijwillige zorg te toetsen of er aan de

zorgvuldigheidseisen wordt voldaan. Een multidisciplinair team stelt het stappenplan op en betrekt (externe) deskundigheid om mee te denken.

De rolverdeling binnen het multidisciplinaire team ziet er in Horizon als volgt uit:

 • Zorgverantwoordelijke: EVV of andere zorgmedewerker vanaf niveau 4. Deze handelt altijd in overleg met de arts.
 • Arts, eigen behandelend arts.
 • WZD-functionaris: van Geriant, niet de eigen behandelaren. Deze is niet bij de zorg aan de bewoner betrokken. De WZD-functionaris heeft primair tot taak om toe te zien ‘op de inzet van de minst ingrijpende vorm van onvrijwillige zorg en de mogelijke afbouw ervan’.
 • Deskundige van een andere discipline: psycholoog, gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie, ergotherapeut, fysiotherapeut. Deze denkt mee over de inzet van onvrijwillige zorg.
 • Deskundige die niet bij de zorg betrokken is: verpleegkundige of gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie van een andere afdeling. Deze wordt geconsulteerd bij het verlengen van de periode van onvrijwillige zorg.
 • Externe deskundige: vanuit een andere zorgorganisatie in de regio. Deze wordt geconsulteerd bij het verlengen van de periode van onvrijwillige zorg.

Onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon WZD

Iedere cliënt en zijn of haar vertegenwoordiger die te maken heeft met de Wet zorg en dwang (Wzd), heeft recht op bijstand door een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. Voor u is dit een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd (hierna: CVP Wzd) van Zorgstem.

Zorgstem is één van de vier landelijke organisaties die het vertrouwenswerk binnen de Wzd uitvoert. De CVP Wzd is onafhankelijk, niet in dienst bij Horizon Zorgcentrum, behandelt uw vraag of klacht vertrouwelijk en biedt gratis ondersteuning.

De  wet zorg en dwang heeft als uitgangspunt dat zorgverleners niet zomaar een opname regelen of zorg mogen bieden die u niet wenst. Uitgangspunt is hierbij: nee, tenzij. Alleen als het niet anders kan en alle alternatieven zijn onderzocht, mogen er beslissingen genomen worden waar u het zelf niet mee eens bent.

Wat kan de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd voor u betekenen?

 • De CVP Wzd luistert naar uw verhaal;
 • De CVP Wzd helpt u om uw vraag of klacht te verhelderen en indien nodig door te verwijzen;
 • De CVP Wzd geeft informatie en uitleg over uw rechten binnen de Wzd;
 • De CVP Wzd ondersteunten u bij het zoeken naar oplossingen van uw vraag of Wzd klacht;
 • De CVP Wzd kan desgewenst ondersteunen bij het schrijven van een klachtbrief of meegaan naar gesprekken waar de Wzd klacht besproken wordt.

 

Heeft u een vraag of klacht over onvrijwillige geboden zorg of ondersteuning en wilt u er met een onafhankelijke partij over praten? Neem dan contact op met de CVP Wzd:

Mevrouw Patricia Krijgsman

Telefoon – Whatsapp: 06-40985851
Mail: P.krijgsman@zorgstem.nl.

 

Brochure voor clientvertrouwenspersoon

Klachten Commissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ)

De Wet zorg en dwang bepaalt dat Wzd-klachten worden behandeld door een klachtencommissie die is ingesteld door representatieve organisaties van zorgaanbieders en representatieve cliëntenorganisaties. De KCOZ is zo’n klachtencommissie.

De KCOZ beoordeelt klachten over onderwerpen die in de Wet zorg en dwang worden genoemd. Deze klachten worden Wzd-klachten genoemd. De KCOZ behandelt alleen Wzd-klachten die betrekking hebben op zorgorganisaties die de KCOZ met deze taak hebben belast, waaronder Horizon Zorgcentrum.

Op de website van het KCOZ kunt u lezen hoe de commissie werkt: https://www.kcoz.nl/home

Het klachtenreglement kunt u vinden op: https://www.kcoz.nl/reglement

De commissie is te bereiken door een mail te sturen naar info@kcoz.nl of door een bericht in te spreken op 085 – 077 2060

Heeft u vragen?

Wanneer u vragen heeft over onvrijwillige zorg bij uw naaste dan is de EVV-er, de zorgverantwoordelijke, uw aanspreekpunt.

Informatie over de Wet Zorg en Dwang

Meer informatie over de wet zorg en dwang vindt u op de website https://www.dwangindezorg.nl/wzd

Brochures

Brochure over opname en verblijf
Brochure voor psychogeriatrische aandoening
Brochure voor familie
Brochure voor clientenraden

Horizon Zorgcentrum is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.
Horizon Thuiszorg is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.
Back To Top